Smluvní podmínky služby Behavee Analytics / Behavee Tools / Behavee Performance

 

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO PODMÍNKY PEČLIVĚ A V PLNÉM ROZSAHU. OBSAHUJÍ DŮLEŽITÁ USTANOVENÍ A OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE DOSTUPNOSTI PŘEDPLATNÉHO SLUŽBY BEHAVEE ANALYTICS, BEHAVEE TOOLS A BEHAVEE PERFORMANCE.

 

Platné ke dni 1. února 2021

 

1. Úvod

Předplatné služby Behavee / Analytics Behavee Tools a Behavee Performance („předplatné služby Behavee Analytics / Behavee Tools / Behavee Performance“) poskytuje společnost Behavee („Behavee“) v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami („podmínky předplatného služby Behavee Analytics / Behavee Tools / Behavee Performance“) a v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Behavee (Podmínky služby), které jsou nedílnou součástí těchto podmínek. Pojmy, které jsou v těchto podmínkách použity, ale nejsou zde definovány, budou mít stejný význam, jaký je jim přiřčen v podmínkách použití služby Behavee. V případě, že Vám nevyhovuje ani jedna variant předplatného, prosím kontaktujte naše obchodní oddělení pro sestavení individuální varianty předplatného služby Behavee Profi (info@behavee.com; +420 212 249 907).

 

Předplatné služby Behavee Analytics / Behavee Tools / Behavee Performance opravňuje majitele účtu Zákazníka v Behavee portálu k přístupu ke službě Behavee Analytics / Behavee Tools / Behavee Performance, tedy k formě placeného předplatného, od okamžiku, kdy si odesláním svých platebních údajů a uhrazením určené ceny aktivujete účet Zákazníka (s výjimkou Behavee Analytics – tato služba je zdarma a aktivuje se registrací účtu v portálu Behavee). Zadáním svých platebních údajů:

  1. nám udělujete souhlas s používáním vašich platebních údajů v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Behavee (Zásady ochrany osobních údajů společnosti Behavee); a

  2. přijímáte tyto podmínky předplatného služby Behavee Analytics / Behavee Tools / Behavee Performance;

  3. udělujete souhlas uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay (s údaji GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level).

2. Nárok na odběr služby

A. Nárok na odběr služby předplatného Behavee Analytics / Behavee Tools / Behavee Performance má pouze majitel uživatelského účtu v portálu Behavee.

B. Pro využívání funkcionalit Služby je nezbytné umožnit Poskytovateli sběr analytických dat z webových stránek, ve vztahu ke kterým má Zákazník v úmyslu Službu využívat („Zákaznické stránky“).

C. Služba je vždy poskytována zásadně ve vztahu ke konkrétním Zákaznickým stránkám. Zákazník je oprávněn využívat Službu pouze ve vztahu k Zákaznickým stránkám, které sám vlastní nebo provozuje, či mu k nim svědčí práva obdobného charakteru.

D. Společnost Behavee si vyhrazuje právo kdykoli s okamžitou platností ukončit či pozastavit přístup ke službě Behavee Analytics / Behavee Tools / Behavee Performance, pokud nesplníte uvedená kritéria pro nárok na předplatné či další ustanovení uvedená v podmínkách použití služby Behavee.

E. Společnost Behavee si do 30 dní od aktivace služby vyhrazuje právo kdykoli s okamžitou platností ukončit přístup ke službě Behavee Analytics / Behavee Tools / Behavee Performance bez udání důvodu. V takovém případě se Zákazníkovi vrací již zaplacené poplatky za předplatné v plné výši (odečítá se poplatek za platbu prostřednictvím platební brány a manipulační poplatek), nikoliv ale prostředky využité na marketingové kampaně Zákazníka.

F. V případě, že Zákazník neuhradí poplatek za dané předplatné v definovaném termínu, společnost Behavee bude Zákazníka informovat s žádostí o nápravu. Pokud nebude Zákazník reagovat ani na tuto výzvu v daném termínu, Behavee si vyhrazuje právo s okamžitou platností ukončit či pozastavit Zákazníkovi marketingové kampaně a / nebo přístup ke službě.

3. Zrušení

Předplatné služby Behavee Tools / Behavee Performance můžete kdykoli zrušit tak, že se přihlásíte do svého uživatelského účtu v Behavee portálu, sekce "předplatné" a budete postupovat podle pokynů uvedených na stránce. Pokud zrušíte předplatné služby Behavee Tools / Behavee Performance, účet bude automaticky změněn na bezplatnou službu Behavee (Behavee Analytics).

4. Dostupnost předplatného služby Behavee Tools / Behavee Performance / Behavee All in One

Společnost Behavee si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu zcela nebo zčásti ukončit, upravit nebo pozastavit službu Behavee Analytics / Behavee Tools / Behavee Performance. Společnost Behavee poté nebude povinna udržovat ani povolovat jakékoli další předplatné v rámci služby Behavee Analytics / Behavee Tools / Behavee Performance.

5. Další omezení

A. Za částečné měsíční předplatné se nevrací peníze.

B. Společnost Behavee vás bude informovat o případných změnách ceny a vy můžete takové změny přijmout či odmítnout, a to v souladu s podmínkami použití služby Behavee.

C. Pokud jste majitelem předplatného služby Behavee Tools, přihlášením se k tarifu předplatného služby Behavee Performance berete na vědomí, že se na konci daného měsíce bude účtovat částka za dražší variantu předplatného – Behavee Performance. Rozdíl v ceně se nevrací.

 

D. Pokud jste majitelem předplatného služby Behavee Performance, výše poplatku za předplatné se odvíjí od objemu investovaných prostředků do marketingových kampaní. Pro výpočet výše variabilního poplatku se za tržby prokazatelně navázané na marketingové kampaně realizované Behavee považují veškeré takové tržby, které pochází z kampaní, které jsou vytvořeny, spravovány a realizovány ze strany Behavee pro Zákazníka a označeny Behavee.

E. Pokud jste majitelem předplatného služby Behavee Performance za fixní poplatek (měsíční objem investovaných prostředků do marketingových kampaní – do 30 000 Kč / měsíc) a v daném měsíci překročí investované prostředky do marketingových kampaní hranici 30 000 Kč / měsíc (včetně), pak berte na vědomí, že další měsíc budete automaticky převeden na poplatek, který určen variabilně, ve výši 7% z tržeb prokazatelně navázaných na kampaně realizované Behavee.

F. Předplatné služby Behavee Tools a Behavee Performance za fixní poplatek (objem investovaných prostředků do marketingových kampaní – do 30 000 Kč / měsíc) je splatné neprodleně při zakoupení daného předplatného a pak placeno formou předplatného na začátku každého následujícího měsíce. Předplatné služby Behavee Performance za variabilní poplatek (investované prostředky do marketingových kampaní nad 30 000 Kč / měsíc (včetně)), je splatné zpětně, po ukončení daného měsíce a je určen na základě skutečných tržeb, které pochází z kampaní, které jsou vytvořeny, spravovány a realizovány ze strany Behavee pro Zákazníka a označeny Behavee.

G. Pro výpočet přesné hodnoty variabilního poplatku 7% jsou jako zdroj využity informace o kampaních realizovaných v Behavee (pro platformy Shoptet, Shopify, …) nebo v Google Analytics (ostatní platformy / customizovaná řešení). 

6. Garance na provedené služby (platné pro předplatné služby Behavee Performance a Behavee All in One; nikoliv pro bezplatnou službu Behavee Analytics a předplatné Behavee Tools)

A. Garance („Garance“) na provedené služby je poskytovaná Zákazníkům Behavee po zaplacení předplatného Behavee Performance (za fixní poplatek, tedy měsíční objem investovaných prostředků do marketingových kampaní – do 30 000 Kč / měsíc).

B. Behavee garantuje vrácení peněz při nesplnění výsledků, a to za následujících podmínek:

  1. Zákazník se zavazuje k užívání služby Behavee Performance na minimálně 3 po sobě následující měsíce. Za začátek užívání se počítá provedení první platby za službu.

  2.  Nesplněním výsledků služby Behavee Performance se rozumí stav, kdy Behavee plně a samostatně řídil kampaně Zákazníka a kumulativně za 3 měsíce tyto kampaně nepřinesly Zákazníkovi ROAS („return on ad spend“) = 1,5. (Příklad: Pokud na Facebookové kampaně bylo přes v účet Zákazníka na Facebooku po dobu 3 měsíců utraceno 45 000 Kč a za toto období nedosáhly jeho tržby prokazatelně spojené s touto kampaní 67 500 Kč, potom se rozumí, že služba nesplnila výsledky).

  3. V případě, že ani do 10 dní od ukončení kampaní nedojde ke splnění výsledků má Zákazník právo vystavit Behavee Dobropis na fixní částku 10 000 Kč.

  4.  Pokud služba trvá déle než 3 měsíce, pro Garanci jsou brány v potaz vždy 3 poslední měsíce předplacené služby.

  5. Zákazník se zavazuje dát k dispozici Behavee veškerou potřebnou součinnost, především pak zpřístupnění reklamních nástrojů potřebných k provedení služby. Pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od začátku užívání služby, tedy od první platby za službu, ztrácí Zákazník nárok na Garanci.

  6. Zákazník se zavazuje, že bude o kampaních s Behavee aktivně komunikovat a upozorní jej na veškeré možné překážky, které by vedly k ovlivnění výsledku služby. Tím se rozumí například odejmutí přístupů k reklamním nástrojům, výpadky e-shopu, nezajištění domluveného objemu finančních prostředků do kampaní a další skutečnosti zabraňující nebo omezující provádění kampaní. V případě vyskytnutí překážek v provádění služby ztrácí Zákazník nárok na Garanci.

  7. Zákazník utratí za marketingové kampaně minimálně 15 000 Kč / měsíc pro předplatné Behavee Performance po dobu minimálně 3 po sobě následující měsíců.

 

C. Tato Garance je platná po dobu platného nárok na odběr služby předplatného Behavee Performance a při splnění uvedených podmínek. Pokud dojde k ukončení předplatného z jakýchkoliv důvodů, dojde k zániku této Garance.

 

D. V případě, že kdykoliv v průběhu dojde k přerušení předplatného dle podmínek předplatného služby Behavee Performance a nebo všeobecných obchodních podmínek Behavee a předplatné je ukončeno / pozastaveno , ztrácí Zákazník nárok na garanci.

Behavee s.r.o., se sídlem Nádražní 402, 273 04 Kačice,

IČO: 07178581, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 296037