top of page

Podmínky služby

Poslední aktualizace: 1. 8. 2023

 

Tyto podmínky pro užívání služby Behavee (dále jen „Smlouva“) stanoví podmínky vztahu mezi vámi jako uživatelem a společností Behavee Agency s.r.o, IČ: 17397189, se sídlem Nádražní 402, 273 04 Kačice, Česká republika („Behavee“). Zaškrtnutím políčka "Souhlasím s Podmínkami službyZásadami ochrany osobních údajů" a kliknutím na tlačítko "Příhlásit se" nebo jiným způsobem využívání této služby, souhlasíte s tím, že jste vázáni podmínkami této smlouvy.

Máte právo si zaregistrovat účet a používat jakoukoli ze služeb nebo stránek pouze v případě, že s podmínkami souhlasíte. Tato smlouva může být společností Behavee občas jednostranně změněna. Veškeré změny, budou na stránce oznámeny zprávou. Taková změna vstoupí v platnost prvním dnem, kdy použijete web a služby, nebo do 15 dnů ode dne, kdy byla změna oznámena.

1. Definice

„Účet“ znamená účet u Behavee za účelem využívání služeb;

 

„Doplňkové služby“ poukazuje na služby, které lze zakoupit vedle služeb zahrnutých ve vybraném „Předplaceném plánu“;

„Smlouvou“ se rozumí tyto smluvní podmínky včetně následných úprav. Tyto úpravy jsou nedílnou součástí smlouvy;

„Důvěrné informace“ jsou veškeré informace, které jste poskytli (jako „zveřejňující strana“), společnosti Behavee („přijímající strana“), ústně nebo písemně, a které jsou označeny jako důvěrné. Pojem „důvěrné informace“ nezahrnuje žádné informace, které jsou (a) veřejně známé v době zveřejnění, nebo které se následně stanou veřejně známými bez přičinění přijímající strany; b) objevené nebo vytvořené přijímající stranou před zveřejněním zveřejňující stranou; c) zjištěné přijímající stranou legitimními prostředky, jinými než od zveřejňující strany nebo jejich zástupců; nebo (d) jsou odhalené přijímající stranou s předchozím písemným souhlasem zveřejňující strany.

„Data“ znamenají obsah, osobní údaje, informace, know-how a důvěrné informace týkající se vašeho podnikání, z nichž některé nemusí být veřejně dostupné, včetně, ale nejen, technických a obchodních informací týkajících se vaší společnosti nebo kterékoli z vašich mateřských společností, nebo případně dceřiných společností, systémů, procesů, softwarů a služeb;

„Práva k duševnímu vlastnictví“ znamenají registrované patenty, autorská práva jakéhokoli druhu, práva k databázím, práva (smluvní nebo jiná) zabraňující zveřejnění nebo použití důvěrných informací, vylepšení všech vynálezů a jakékoli jiné podobné formy duševního vlastnictví nebo vlastnických práv, zákonné nebo jiné, ať už je nebo není možné je registrovat;

„Know-how“ znamená nepatentované informace, znalosti, zkušenosti, vzorce, výzkum, procesy, studie, zprávy, údaje a návrhy vytvořené vámi a / nebo ve vašem vlastnictví;

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, rodné číslo, údaje o poloze, online identifikátor z toho jeden či více faktorů specifických pro fyzický, fyziologický, genetický, mentální, ekonomický, kulturní nebo sociální identifikátor této fyzické osoby;

„Službou“ se rozumí software jako služba (SaaS) nabízená společností Behavee na její stránce, nebo prostřednictvím rozhraní API, která má různé zdroje, mimo jiné Heatmapy, AB testování, záznamy relací, modul elektronického obchodování / košíky, standardní reporty, Power BI Reporty, doporučování, transformace uživatelských dat, indexové vyhledávání, Produkt 360 °, vlastní vyhledávání, tvorba a správa marketingových kampaní a další funkce, které vyvinulo a zavedlo Behavee, jak je dále popsáno na stránce v naší produktové prohlídce ;

 

„Stránky“ znamenají web Behavee.com , a rovněž všechny podstránky, které jsou integrovány na tomto webu (včetně portal.behavee.com);

 

„Plán předplatného“ znamená jeden z různých balíčků předplatného, prostřednictvím kterých můžete služby využívat, jak je popsáno dále v našem popisu produktu;

 

„Období předplatného“ se rozumí doba, po kterou vám Behavee zpřístupní předplatné služeb, s výhradou dodržování závazků přijatých na základě této smlouvy;

„Třetí strana / y “ se rozumí všechny osoby, ať už fyzické nebo právnické, které nejsou vy ani Behavee;

„Zkušební období“ znamená volný přístup, který vám poskytuje společnost Behavee na omezenou a stanovenou dobu ke službám, které budou uděleny na základě vlastního uvážení společnosti Behavee, přičemž tento přístup může společnost Behavee kdykoli zrušit bez nutnosti jakékoli předchozí oznámení;

„Vy“ znamená vaši společnost / osobu, tak jak je identifikováno při použití služby na základě smlouvy

2. Účet – registrace, přístup a zveřejnění

2.1. Chcete-li používat tyto stránky a využívat služeb, musíte vytvořit účet vyplněním registračního formuláře a tím, že poskytnete Behavee všechny požadované informace a potvrdíte políčko "Souhlasím s Podmínkami služby a Zásadami ochrany osobních údajů" a kliknutím na tlačítko "PŘIHLÁSIT / ZAREGISTROVAT" souhlasíte s tím, že budete Behavee poskytovat úplné a přesné informace při registraci a že budete tyto informace udržovat přesné a aktuální během svého používání služby. Uchovávejte přihlašovací údaje v přísném utajení. Behavee neodpovídá za neoprávněný přístup k účtu v důsledku nedodržení důvěrnosti vašeho přihlášení.

2.2. Pokud používáte server nebo služby jménem právnické osoby, můžete tak učinit tím, že vytvoříte samostatný účet s Behavee, nebo přidáním nové partnerské stránky do svého stávajícího účtu. Jakýkoli takový samostatný účet nebo nový web partnera k vašemu stávajícímu účtu se bude řídit podmínkami stanovenými v této smlouvě a podrobněji uvedenými v bodě 2.6 této smlouvy. U každé partnerské stránky / webové domény, si musíte vybrat a zakoupit samostatný plán předplatného.

 

2.3. Behavee si vyhrazuje právo po předchozím souhlasu získat přístup k vašemu účtu a informacím, které jste poskytli pro účely podpory, údržby a servisu, nebo z bezpečnostních, technických a fakturačních důvodů.

 

2.4. Je vaší odpovědností chránit vaše osobní údaje a zachovávat důvěrnost vašich uživatelských informací a hesel. Jste také zodpovědní včas informovat společnost Behavee o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu, nebo úniku informací o vašem účtu nebo heslu. Pokud taková událost nebyla způsobena hrubou nedbalostí, úmyslným pochybením, podvodem nebo špatným úmyslem ze strany Behavee, Behavee neodpovídá za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku toho, že někdo jiný použije vaše uživatelské jméno nebo heslo, a to buď s nebo bez vašeho vědomí. V rozsahu přístupném příslušným zákonem jste odpovědní za veškeré výdaje, včetně poplatků za užívání a pokut, poplatků, občanských soudů a příslušných poplatků za právní zastoupení za vaše úmyslné, nebo nedbalostní sdílení informací o uživateli a heslu a / nebo okamžité oznámení společnosti Behavee o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu, o úniku informací o vašem účtu nebo heslu.

 

2.5. Pokud jste:

 • mateřská společnost vlastnící většinový podíl (51% nebo vyšší) v dceřiné společnosti, nebo jiné právnické osobě; nebo

 • dceřiná společnost, nebo jiná právnická osoba ve vlastnictví mateřské společnosti, která vlastní většinový podíl (51% nebo více); a

 • chcete rozšířit tuto smlouvu buď na vaší mateřskou společnost či dceřiných společností, můžete tak učinit tím, že vytvoříte samostatný účet s Behavee, nebo přidáním nové partnerské stránky do svého stávajícího účtu. Jakýkoli takový samostatný účet nebo nový web partnera k vašemu stávajícímu účtu se řídí podmínkami stanovenými v této smlouvě.

 

2.6. Vaše mateřská společnost nebo dceřiná(é) společnost(i) se považují za třetí osobu, která je příjemcem této smlouvy, se stejnými právy a povinnostmi, jaké vám a Behavee náleží podle této smlouvy, a přebírá veškeré odpovědnosti a povinnosti jako by taková mateřská společnost nebo dceřiná společnost byla, pokud to bude možné, vy.

3. Rozsah služeb

3.1. Rozsah služeb, ke kterým můžete získat přístup, může záviset na příslušném plánu předplatného, zakoupených doplňkových službách, době předplatného a příslušném a včasném zaplacení poplatků za služby společnosti Behavee.

 

3.2. Behavee je povinno Vám umožnit přístup do služby Behavee. Za dodání produktu a splnění termínu plnění se v tomto případě považuje zprovoznění služby na internetu v souladu s těmito Podmínkami služby.

4. Předplatné

4.1. Behavee nabízí několik různých plánů předplatného pro naše služby. Příslušný plán odběru závisí na vašem výběru. Váš plán předplatného je vybrán během registrace vašeho účtu a můžete si kdykoli vybrat, zda chcete svůj plán změnit. Informace o našich standardních plánech naleznete na stránce naše ceny . Všechny poplatky uvedené na našem webu jsou bez DPH nebo jiných daní, které mohou být ve vaší jurisdikci aplikovatelné. Pro další informace o našich předplatných tarifech nás prosím kontaktujte na info@behavee.com. Svoje předplatné můžete změnit kdykoli během období předplatného, za příslušné poplatky které úměrně uplatňujeme.

4.2. V závislosti na typu vašeho předplatného, si vyhrazujeme právo na změnu plánu předplatného a / nebo období předplatného, také zavedení nových poplatků a / nebo úroveň předplatného a poplatků. V případě, že s těmito změnami nebudete souhlasit, poskytneme vám písemné oznámení třicet (30) kalendářních dnů předem, během kterých budete mít právo odhlásit se, nebo změnit svůj stávající plán předplatného.

4.3. Kromě služeb obsažených ve vybraném plánu předplatného si můžete zakoupit další služby, které rozšíří rozsah plánu (např. 10 dalších session recording za měsíc). Nabídka doplňkových služeb je k dispozici na stránce a tyto zvláštní služby si můžete kdykoli zakoupit.

4.4. Vrácení peněz. Do patnácti (15) kalendářních dnů od provedení vaší první platby za službu můžete z jakéhokoliv důvodu požádat o vrácení peněz v plné výši. Není možné vrátit platbu, pokud je žádost o vrácení peněz provedena více než patnáct (15) kalendářních dní po první platbě provedené u vašeho účtu. Pokud tyto podmínky či další ujednání nestanoví jinak, toto vrácení peněz se vztahuje pouze na vaši úplně první platbu.

5. Období a obnovení předplatného

5.1. Zkušební doba. Doba trvání zkušební doby je stanovena během procesu vytváření účtu. Na konci zkušebního období, budete vyzváni k zadání údajů o platbě, pokud jste tak již neučinili. Pokud jste již aktualizovali své platební údaje, bude vám automaticky účtována platba k danému fakturačnímu datu v části fakturace spojené s vaším účtem na našem webu.

5.2. Obnovení. Pokud společnost Behavee nebude písemně informována nejméně tři (3) pracovní dny před koncem vašeho aktuálního období předplatného (nebo jakéhokoli dalšího období obnovení), o tom že nemáte v úmyslu obnovit své předplatné, budete zapsáni do automatického obnovení předplatného po stejné období od konce období předešlého předplatného (dále jen „období obnovení“). To platí pro všechny plány předplatného a zahrnuje i platby. To samé platí i pro měsíční a roční obnovení. Jakékoli písemné oznámení o vašem záměru neobnovit předplatné musí být zasláno na následující e-mailovou adresu: support@behavee.com. E-mail musí pocházet od registrovaného majitele účtu Behavee.

6. Licence

6.1. V souladu s podmínkami této smlouvy vám společnost Behavee uděluje svolení používat, ať už pro komerční nebo nekomerční účely, naše stránky a služby (dále jen „produkt“).

6.2. Společnost Behavee vám tímto uděluje všechna práva duševního vlastnictví společnosti Behavee, nevýhradní, odvolatelnou celosvětovou licenci na software společnosti Behavee s otevřeným zdrojovým kódem, kterým můžete:

(i) vytvářet rozhraní a integrovat SaaS s jakýmkoli vaším produktem (bez omezení včetně softwarových produktů nebo hostovaných řešení, která jsou na trhu a / nebo distribuována vámi, nyní anebo v budoucnosti, stejně i jakékoli aktualizace, upgrady nebo jejich rozšíření). Integrovaný software a váš produkt jsou zde také označovány jako „integrovaný produkt“;

(ii) reprodukovat a distribuovat integrovaný produkt (celý nebo zčásti za podmínek vaší licenční smlouvy s koncovým uživatelem);

(iii) zveřejňovat a veřejně zobrazovat integrované produkty koncovým uživatelům jako hostované řešení a povolit koncovým uživatelům přístup k integrovaným produktům (celkovým nebo částečným), které jsou dostupné jako hostované řešení podle vašich podmínek použití „Koncový uživatel“ znamená koncový zákazník od vás, vaší přidružené společnosti nebo partnerského kanálu, kterému byla udělena licence nebo sublicence, která zahrnuje právo používat software Behavee tak jak je integrován s vaším produktem. „Channel Partners“ značí prodejce, dealery, prodejce s přidanou hodnotou, výrobce originálního vybavení, distributora, vývojáře, zástupce výrobce nebo jiné subjekty ve vašem distribučním kanálu, kteří se zabývají obchodováním s vámi, vašimi přidruženými společnostmi nebo jinými vašimi kanálovými partnery;

(iv) sublicencovat práva obsažená v pododstavci (i) na vaše přidružené společnosti a na subdodavatele a vaše přidružené subjekty; a

(v) sublicencovat práva obsažená v pododstavcích (ii) a (iv) prostřednictvím více úrovní distribuce svým přidruženým společnostem a kanálovým partnerům.

6.3. Souhlasíte s tím, že používání softwaru bude vždy spojeno s produkty Behavee.

6.4. Poplatky jsou splatné společnosti Behavee v souvislosti s platností licencí a práv stanovených touto smlouvou v souladu s ceníkem.

7. Podmínky použití a redistribuce

7.1. Používání a redistribuce produktu, ať už ve formě binárního nebo zdrojového kódu, je povolena bez omezení za předpokladu, že:

 • Při používání a redistribuci softwaru se musí zachovat následující oznámení o autorských právech: „Copyright (C) 2018 Behavee, Všechna práva vyhrazena“. Toto oznámení o autorských právech musí být součástí všech kopií produktu nebo jeho podstatné části.

 • Jméno autora produktu lze použít k podpoře nebo propagaci produktů odvozených od produktu bez výslovného předchozího písemného souhlasu daného autora.

 • Úpravy produktu („Deriváty“) musí být sdíleny se společností Behavee.

 • Deriváty mohou být použity společností Behavee bez vašeho souhlasu a zdarma.

 • Oznámení o autorských právech se vztahuje odpovídajícím způsobem i na deriváty.

 • Úpravy samotného zdrojového kódu produktu lze provést, ale pouze se souhlasem a ve spolupráci se společností Behavee.

8. Omezení záruky

8.1. Behavee prohlašuje a zaručuje, že: (i) Behavee vlastní celé právo, název a podíl (včetně všech práv duševního vlastnictví) na produkt a / nebo (ii) Behavee má právo a pravomoc udělovat licence a práva stanovené v této smlouvě. Behavee dále prohlašuje a zaručuje, že materiály Behavee neporušují žádné patenty, autorská práva, obchodní tajemství ani jiná vlastnická práva druhých. Společnost Behavee nikdy neobdržela oznámení od osoby, která tvrdí, že návrh, vývoj, výroba, používání, dovoz a / nebo prodej softwaru porušuje nebo zneužívá jakákoli práva duševního vlastnictví třetí strany.

9. Práva k duševnímu vlastnictví

9.1. Tímto přijímáte a souhlasíte s tím, že Behavee bude vlastnit všechna práva a nároky na práva duševního vlastnictví, včetně, ale nejen, autorských práv, ochranných známek a patentových práv, na jakékoli deriváty produktů, které můžete vytvořit, a tímto postoupíte jakákoliv a všechna taková práva na všechny deriváty společnosti Behavee, s výhradou následujícího: Behavee vám tímto poskytuje plně splacené, bezplatné, celosvětové, trvalé, nevýlučné právo na licenci k použití těchto derivátů výhradně ve spojení s produkty Behavee, nebo jakýmikoliv jinými součástmi produktu.

9.2. Tato smlouva neuděluje povolení k používání obchodních názvů, ochranných známek, servisních značek nebo názvů produktů společnosti Behavee, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro obvyklé a přiměřené použití při popisu původu produktu.

10. Důvěrné informace

10.1. Osoba přijímající důvěrné informace („Přijímající strana“) je povinna uchovávat a udržovat důvěrné informace ve striktní důvěrnosti pro výhradní a výlučné účely druhé strany (pro účely tohoto oddílu „Zveřejňující strana“). Přijímající strana zajistí omezení přístupu k důvěrným informacím svým zaměstnancům, dodavatelům a třetím stranám, jak je to obchodně přiměřeně možné, a zabezpečí, aby tyto osoby podepsaly a dodržovaly usnesení o mlčenlivosti alespoň tak, jak jsou dané v této smlouvě. Přijímající strana je nesmí bez předchozího písemného souhlasu zveřejňující strany použít žádné důvěrné informace ve prospěch přijímající strany, zveřejnit, kopírovat nebo jinak zpřístupnit ostatním, ani povolit použití ostatními ve svůj prospěch nebo na úkor zveřejňující strany. Přijímající strana poskytne předávající straně veškeré důvěrné informace a všechny záznamy, poznámky a jiné písemné, tištěné nebo hmotné materiály, které má k dispozici, týkající se důvěrných informací, pokud o to písemně požádá zveřejňující strana.

11. Záruky

11.1. Behavee zaručuje a prohlašuje, že:

 • Společnost Behavee bude vaše údaje používat pouze v souladu s touto smlouvou, včetně jejích příloh; a:

 • Behavee prohlašuje a zaručuje vám, že má všechna nezbytná práva a oprávnění k uzavření hlavní smlouvy a jakéhokoli dodatku k provádění služeb.

11.2. Při používání služby musíte dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy, které se na vás vztahují. Souhlasíte s tím, že poskytnete a budete dodržovat zákonné zásady ochrany osobních údajů, které přesně odhalí vaše postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, včetně osobních údajů shromážděných při používání naší služby. Jste zodpovědní určit, zda se na vás vztahují zákony nebo nařízení týkající se ochrany soukromí v jednotlivých odvětvích. Prohlašujete a zaručujete se, že vaše používání služby bude v souladu s těmito zákony nebo předpisy. Společnost Behavee nenese odpovědnost za vaše nedodržení právně adekvátních zásad ochrany osobních údajů nebo za to, že naše služba nesplňuje požadavky uložené zákony nebo předpisy o ochraně soukromí, kterým podléháte.

11.3. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), nebo máte návštěvy z EHP, tímto prohlašujete a zaručujete, že používáte službu v souladu s GDPR, včetně toho, že:

 • Jasně písemně popíšete, jak plánujete používat jakákoliv zpracovávaná data, a to i pro vaše použití naší služby. Vytvořili jsme pro vás několik vzorových formulací, které můžete použít (před použitím si vyžádejte radu od svého vlastního poradce!);

 • Splníte a budete dodržovat všechny platné předpisy, jakož i platné zákony o ochraně dat, elektronické komunikaci a soukromí;

 • Zpracujete všechna data týkající se kterékoliv osoby v souladu se všemi zákony a předpisy o ochraně údajů; a

 • Souhlasíte s odškodněním společnosti Behavee za škodu způsobenou porušením jakékoli části těchto záruk, včetně poplatků za právní zastoupení;

 • Dále souhlasíte s tím, že pokud jste o to požádali a vztahuje se to na vás, podepsali jste naši smlouvu o zpracování údajů. Tuto smlouvu o zpracování dat můžete získat a podepsat zasláním e-mailu na legal@behavee.com

 

11.4. Souhlasíte s tím, že v souvislosti s vaším používáním služby budete dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy týkající se vývozu, zpětného vývozu a jeho kontroly. Zaručujete, že nejste aktivní na území sankcionované země Rady bezpečnosti OSN a nejste na seznamu sankcionovaných osob. Rovněž ručíte za to, že nebudete nakupovat službu z prostředků pocházejících ze sankcionované země.

 

11.5. Pokud chcete odvolat svůj souhlas s touto klauzulí zašlete e-mail na info@behavee.com. Tímto potvrzujete a souhlasíte s použitím vašich značek, loga a obchodních názvů pro vaši identifikaci jako uživatele / zákazníka Behavee a to, kromě jiného na stránky a / nebo marketingové materiály Behavee.

12. Odškodnění

12.1. Naše závazky týkající se odškodnění: Souhlasíme s tím, že vás odškodníme, budeme hájit a zbavíme vás veškerých nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s porušením práv duševního vlastnictví třetí strany vyplývajících přímo z vašeho užívání služeb v souladu s podmínkami této smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené nemáme povinnost hradit náhrady škody v souvislosti s nároky (i) vyplývající anebo vztahující se k vašim datům (ii) vašeho porušení jakýchkoliv platných zákonů; (iii) vašeho porušení, ať už údajného nebo skutečného, práv třetích stran, mimo jiné včetně ochrany údajů a práv na soukromí.

12.2.Vaše závazky týkající se odškodnění : Odškodníte, budete chránit a bránit Behavee, včetně jejích dceřiných společností, vedoucích pracovníků, majitelů, partnerů, ředitelů, zaměstnanců, dodavatelů, zástupců, dceřiných společností, akcionářů, dodavatelů Behavee a dalších partnerů („odškodněné strany Behavee“) , v maximálním možném rozsahu, plně a trvale a na vlastní náklady, od jakýchkoli závazků, nároků, nákladů, výdajů, závazků, ztrát nebo škod třetích stran, s vyloučením nepřímých škod a následných ztrát, které mohou vzniknout z (i) vašeho neoprávněného použití jakéhokoliv materiálu získaného prostřednictvím stránek a služeb; (ii) vašeho použití a přístupu na stránky a služby, které nejsou v souladu s touto smlouvou; a (iii) vašeho údajného nebo skutečného porušení jakýchkoliv práv třetích stran.

12.3. Postupy pro odškodnění: Výše uvedené závazky pro odškodnění jsou podmíněny: a) odškodněním, které poskytne odškodňující straně včasné písemné oznámení o nároku, s výjimkou toho, že neposkytnutí okamžitého oznámení omezí povinnosti odškodnění pouze v rozsahu, v jakém je odškodňující strana ovlivněna zpožděním nebo nedodržením; b) odškodňující strana má plnou a úplnou kontrolu nad obhajobou a vypořádáním pohledávky; c) příslušné odškodněné strany poskytující pomoc v souvislosti s obhajobou a vypořádáním pohledávky (pokud vypořádání nezahrnuje žádné zaplacení jakýchkoliv částek nebo přiznání odpovědnosti, občanskoprávní nebo trestní) na straně jakékoliv z odškodněných stran, jak může odškodňující strana přiměřeně požadovat; a (d) souhlas odškodněných stran s jakýmkoliv smírem nebo soudním příkazem učiněným v souvislosti s reklamací. Odškodňující strana odškodní odškodněné strany proti: (i) všem škodám, nákladům a poplatkům za právní zastoupení, které byly přiznány vůči kterékoliv ze stran v souvislosti s jakýmkoliv nárokem; (ii) veškeré náhlé náklady (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) přiměřeně vynaložené kteroukoli z nich v souvislosti s obhajobou pohledávky (jiné než poplatky za právní zastoupení a náklady vzniklé bez souhlasu odškodňující strany poté, co přijala obhajobu takového nároku); a (iii) veškeré částky, které odškodňující strana odsouhlasila s tím, že zaplatí jakékoliv třetí straně při řešení daných nároků vyplývajících z tohoto ustanovení a vyřízených odškodňující stranou nebo s jejím souhlasem.

12.4. Náprava porušení: Pokud nejste oprávněni nebo máte zakázáno používat některou ze služeb, nebo jejich části na základě nároku na porušení práv duševního vlastnictví třetí strany, na který se vztahují povinnosti odškodnění podle tohoto článku výše, pak na naše výhradní náklady a možnosti buď: (a) získáme pro vás právo používat tyto údajně porušující části služeb; (b) upravíme údajně porušující části služeb tak, aby neporušovaly, a nebo podstatně snížily narušení jejich funkčnosti nebo (c) nahradíme údajně porušující části služeb položkami, které nejsou v rozporu s podobnými funkcemi. Pokud zjistíme, že výše uvedená nápravná opatření nejsou komerčně přiměřené, okamžitě vám poskytneme poměrné vrácení veškerých předplacených poplatků, které společnost Behavee obdrží na základě této smlouvy a které odpovídají nevyužité části předplaceného období. Nápravné opatření uvedené v tomto článku je vaším jediným a výhradním opravným prostředkem za jakékoliv skutečné nebo domnělé porušení práv duševního vlastnictví třetí strany i v případě, že jste oprávněni nebo máte zakázáno používat kteroukoli ze služeb nebo jejich části na základě nároků, na které se vztahují naše závazky týkající se odškodnění podle tohoto článku.

12.5. Za hájení takových nároků nesete výlučnou odpovědnost, a to i za úhradu ztrát, nákladů, škod nebo výdajů vyplývajících z výše uvedených skutečností, a to v souvislosti k Behavee a třetím stranám. Nebudete se bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Behavee pokoušet urovnat, zbavit se nebo uzavřít jakékoliv navrhované řešení nebo řešení jakéhokoli nároku (ať už bylo s konečnou platností rozhodnuto, nebo ne) vzneseného proti vám, a to i pokud dojde k takovému řešení nebo řešení k jakékoli povinnosti nebo odpovědnosti za Behavee. Za předpokladu, že toto ustanovení zůstane v platnosti i po ukončení této smlouvy, ať už došlo k jakémukoliv závěru, po ukončení vašeho přístupu a / nebo používání stránek nebo služeb.

13. Ukončení

13.1. Vy nebo Behavee můžou ukončit tuto smlouvu z důvodu závažného porušení podmínek této smlouvy druhou stranou, pokud strana, která selhala plnění podmínek, nenapraví toto závažné porušení do patnácti (15) kalendářních dnů od přijetí písemného oznámení o porušení od druhé strany. Kromě toho může Behavee tuto smlouvu okamžitě ukončit, pokud: (i) ukončíte své obchodní činnosti nebo se stanete insolventními; (ii) písemně přiznáte neschopnost splácet své dluhy, jakmile jsou splatné; (iii) postoupíte tento úkon ve prospěch věřitelů; (iv) dostanete se pod přímou kontrolu správce, příjemce dluhu nebo podobného orgánu; nebo (v) nezaplatíte poplatky, pokud jsou splatné v souladu s vaším plánem předplatného. V případě, že bude tato smlouva ukončena z důvodu vašeho nenapraveného závažného porušení, souhlasíte, aniž byste omezili některá z našich dalších práv nebo opravných prostředků, platit všechny zbývající poplatky splatné do zbývající části vašeho platného období.

 

13.2. V případě, že je tato smlouva ukončena vámi z důvodu závažného porušení pravidel společností Behavee, máte právo na poměrné vrácení všech poplatků, které byly dříve společnosti Behavee zaplaceny od data ukončení smlouvy do konce období předplatného.

 

13.3. Tuto smlouvu můžete ukončit požádáním o deaktivaci a smazání vašeho účtu při přihlášení do služby. Behavee může také kdykoliv ukončit vaše právo používat stránky a / nebo služby s důvodem nebo bez důvodu. Pokud váš účet zrušíme, společnost Behavee vás upozorní e-mailem na váš registrovaný e-mailový účet. Vaše povinnost platit následné poplatky a poplatky nahromaděné až do data ukončení platnosti, platí i po ukončení této smlouvy. V případě jakéhokoli ukončení této smlouvy platí, že používání a redistribuce, jak je stanoveno v článku 7, a záruky Behavee, jak jsou stanoveny v bodě 11, zůstanou i po ukončení v platnosti.

 

13.4. Po vypršení platnosti předplatného nebo ukončení, ať už došlo k jakémukoli případu, se váš plán předplatného okamžitě ukončí a v důsledku toho můžete využít bezplatnou verzi služby.

14. Rozhodné právo a řešení sporů

14.1. Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu se zákony České republiky.

15. Přiřazení a delegování

15.1. Žádná ze smluvních stran nesmí postoupit práva nebo povinnosti podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

16. Vztah stran

16.1. Tyto podmínky nepředstavují partnerství, agenturní nebo pracovní vztah.

17. Ochrana osobních údajů / ochrana dat

17.1. Prosíme přečtěte si zásady ochrany osobních údajů pro podrobné informace o zásadách ochrany osobních údajů, pokud jde o služby Behavee. Berete na vědomí, že pomocí našich služeb můžete zpracovávat informace, které jsou považované za osobní údaje a / nebo osobní údaje, které jsou považovány za citlivé podle pro vás platných zákonů. Potvrzujete, že jste výhradně a výlučně odpovědní za provedení všech nezbytných opatření na svých webových stránkách / v aplikaci a za získání jakéhokoli souhlasu, který jste ze zákona povinni získat od svých uživatelů / zákazníků.

17.2. Přijetím podmínek obsažených v této smlouvě, včetně jejích příloh, potvrzujete, prohlašujete a zaručujete, že budete dodržovat všechny příslušné zákony, včetně, ale nejen, zákonů o ochraně osobních údajů a soukromí a že odškodníte Behavee a odškodněné strany za jakékoli nároky třetích stran. související s porušením těchto platných zákonů při používání služby.

17.3. Zásady ochrany osobních údajů na vašem webu / aplikaci: Neneseme odpovědnost za vaše neposkytnutí právně přiměřených zásad ochrany osobních údajů, které odhalí vaše použití našich služeb. Pokud nebudete na svém webu / aplikaci implementovat zásady ochrany osobních údajů v souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů, může to vést k ukončení vašeho účtu.

18. Reklamační řád

18.1. Práva a povinnosti Behavee:

 • Při uzavírání smlouvy a v průběhu jejího trvání uživatelům služby poskytovat potřebné informace požadované zákonem o aktivovaných službách a parametrech nastavení a o cenách služeb a doplňkových služeb.

 

 • Poskytovat všem uživatelům služby v kvalitě tak, aby odůvodněné požadavky uživatelů byly uspokojovány v souladu se smlouvou.

 

 • Poskytovat uživatelům zákaznickou podporu a servisní služby spočívající zejména ve vyřizování požadavků na poskytování informací o poskytovaných službách, v přijímání hlášení o poruchách služby a v jejich vyřizování, v přijímání reklamací a v jejich vyřizování v zákonných lhůtách, v přijímání požadavků na provedení změny parametrů služby a doplňkových služeb a v jejich vyřizování, a to především prostřednictvím Zákaznické podpory.

 

 • Poskytovat přehled vyúčtování všech poskytnutých služeb v rámci služby (účet uživatele na stránce portal.behavee.com) a ve formě faktury – daňového dokladu za zúčtovací období. Faktura – daňový doklad, se vystavuje vždy po pořízení služby a má splatnost čtrnáct (14) dní od jeho vystavení (pokud není služba rovnou zaplacena online). Behavee vystavuje fakturu - daňový doklad bezplatně v elektronické formě a po písemné dohodě s uživatelem případně i v jiné formě než elektronické (písemné). Vystavený daňový doklad zašleme v elektronické podobě na e-mail zadaný uživatelem při registraci. Pokud uživatel nejpozději do třiceti (30) dnů od skončení zúčtovacího období u Behavee neuplatní reklamaci na nedoručení nebo chybu vyúčtování, má se za to, že mu vyúčtování bylo řádně doručeno a obsah je správný.

18.2. Práva a povinnosti uživatele služby:

 • Veškeré záležitosti, vzniklé ze smluvního vztahu vzniklého smlouvou včetně reklamací, projednávat a řešit výhradně s Behavee.

 • Ohlašovat Behavee omezení, poruchy nebo přerušení služeb neprodleně po jejich zjištění, uplatňovat reklamace služeb dle tohoto Reklamačního řádu.

 • Ohlašovat Behavee chyby vyúčtování, uplatňovat reklamace vyúčtování dle tohoto Reklamačního řádu.

18.3. Reklamace:

 • V případě, že se účastník domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají stanoveným podmínkám, a tedy vykazují vady, má uživatel služby právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny služby nebo na poskytování služby pouze u Behavee a Behavee je povinno tuto reklamaci přijmout a vyřídit ji.

 

 • Strany se dohodly, že případné reklamace ze strany uživatele budou řešeny prostřednictvím Zákaznické podpory – kontaktní údaje: https://www.behavee.com/kontakt. Zákaznická podpora je pro účely těchto Podmínek služby reklamačním místem. Reklamace se řídí tímto Reklamačním řádem.

 

 • Reklamaci vyúčtování za služby musí uživatel uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne doručení vyúčtování za poskytnuté služby, jinak toto právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost uživatele k úhradě vyúčtované ceny za poskytnuté služby v termínu uvedeném ve vyúčtování.

 

 • Reklamaci na vadné poskytnutí služby musí uživatel služby uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak toto právo zanikne.

 

 • Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytované služby bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne doručení reklamace. O vyřízení reklamace vás informujeme v elektronické podobě na e-mail zadaný uživatelem při registraci.

 

 • Při oprávněné reklamaci ze strany uživatele na vyúčtovanou cenu za službu vrátí Behavee rozdíl ceny tím způsobem, že o rozdíl ceny poníží cenu služby – předplatného, účtovaný v následujícím měsíci a uvedenou v následujícím vyúčtování, pokud uživatel výslovně neuplatní požadavek na vrácení ceny oprávněně reklamované služby. V tomto případě Behavee vystaví k vyúčtování – faktuře, která byla předmětem oprávněné reklamace, opravný daňový doklad (dobropis) a částku, která byla předmětem reklamace uživateli, vrátí nejpozději do jednoho (1) měsíce od vyřízení reklamace. Po splnění těchto povinností a uspokojení těchto práv uživatele není Behavee povinno uhradit uživateli náhradu škody, která by mu v důsledku přerušení nebo vadného poskytnutí služby vznikla.

 

 • Nevyhoví-li Behavee reklamaci, je účastník oprávněn uplatnit u příslušného orgánu své námitky proti způsobu vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne doručení vyřízení reklamace.

18. Reklamační řád

18.3. Reklamace:

 • V případě, že se účastník domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají stanoveným podmínkám, a tedy vykazují vady, má uživatel služby právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny služby nebo na poskytování služby pouze u Behavee a Behavee je povinno tuto reklamaci přijmout a vyřídit ji.

 

 • Strany se dohodly, že případné reklamace ze strany uživatele budou řešeny prostřednictvím Zákaznické podpory – kontaktní údaje: https://www.behavee.com/kontakt. Zákaznická podpora je pro účely těchto Podmínek služby reklamačním místem. Reklamace se řídí tímto Reklamačním řádem.

 

 • Reklamaci vyúčtování za služby musí uživatel uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne doručení vyúčtování za poskytnuté služby, jinak toto právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost uživatele k úhradě vyúčtované ceny za poskytnuté služby v termínu uvedeném ve vyúčtování.

 

 • Reklamaci na vadné poskytnutí služby musí uživatel služby uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak toto právo zanikne.

 

 • Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytované služby bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne doručení reklamace. O vyřízení reklamace vás informujeme v elektronické podobě na e-mail zadaný uživatelem při registraci.

 

 • Při oprávněné reklamaci ze strany uživatele na vyúčtovanou cenu za službu vrátí Behavee rozdíl ceny tím způsobem, že o rozdíl ceny poníží cenu služby – předplatného, účtovaný v následujícím měsíci a uvedenou v následujícím vyúčtování, pokud uživatel výslovně neuplatní požadavek na vrácení ceny oprávněně reklamované služby. V tomto případě Behavee vystaví k vyúčtování – faktuře, která byla předmětem oprávněné reklamace, opravný daňový doklad (dobropis) a částku, která byla předmětem reklamace uživateli, vrátí nejpozději do jednoho (1) měsíce od vyřízení reklamace. Po splnění těchto povinností a uspokojení těchto práv uživatele není Behavee povinno uhradit uživateli náhradu škody, která by mu v důsledku přerušení nebo vadného poskytnutí služby vznikla.

 

 • Nevyhoví-li Behavee reklamaci, je účastník oprávněn uplatnit u příslušného orgánu své námitky proti způsobu vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne doručení vyřízení reklamace.

bottom of page