top of page

Smluvní podmínky služby Behavee Analytics / Behavee Tools / Behavee Performance

 

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO PODMÍNKY PEČLIVĚ A V PLNÉM ROZSAHU. OBSAHUJÍ DŮLEŽITÁ USTANOVENÍ A OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE DOSTUPNOSTI PŘEDPLATNÉHO SLUŽBY BEHAVEE PERFORMANCE.

Platné ke dni 1. srpna 2023

 

1. Úvod

Předplatné služby Behavee Performance („předplatné služby Behavee Performance“) poskytuje společnost Behavee („Behavee“) v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami („podmínky předplatného služby Behavee Performance“) a v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Behavee (Podmínky služby), které jsou nedílnou součástí těchto podmínek. Pojmy, které jsou v těchto podmínkách použity, ale nejsou zde definovány, budou mít stejný význam, jaký je jim přiřčen v podmínkách použití služby Behavee. V případě, že Vám nevyhovuje ani jedna variant předplatného, prosím kontaktujte naše obchodní oddělení pro sestavení individuální varianty předplatného služby Behavee Profi (info@behavee.com; +420 725 721 277).

Předplatné služby Behavee Performance opravňuje majitele účtu Zákazníka v Behavee portálu k přístupu ke službě  Behavee Performance, tedy k formě placeného předplatného, od okamžiku, kdy si odesláním svých platebních údajů a uhrazením určené ceny aktivujete účet Zákazníka. Zadáním svých platebních údajů:

 1. nám udělujete souhlas s používáním vašich platebních údajů v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Behavee (Zásady ochrany osobních údajů společnosti Behavee); a

 2. přijímáte tyto podmínky předplatného služby Behavee Performance;

 3. udělujete souhlas uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay (s údaji GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level).

2. Nárok na odběr služby

A. Nárok na odběr služby předplatného Behavee Performance má pouze majitel uživatelského účtu v portálu Behavee.

 

B. Pro využívání funkcionalit Služby je nezbytné umožnit Poskytovateli sběr analytických dat z webových stránek, ve vztahu ke kterým má Zákazník v úmyslu Službu využívat („Zákaznické stránky“).

 

C. Služba je vždy poskytována zásadně ve vztahu ke konkrétním Zákaznickým stránkám. Zákazník je oprávněn využívat Službu pouze ve vztahu k Zákaznickým stránkám, které sám vlastní nebo provozuje, či mu k nim svědčí práva obdobného charakteru.

 

D. Společnost Behavee si vyhrazuje právo kdykoli s okamžitou platností ukončit či pozastavit přístup ke službě Behavee Performance, pokud nesplníte uvedená kritéria pro nárok na předplatné či další ustanovení uvedená v podmínkách použití služby Behavee.

 

E. Společnost Behavee si do 30 dní od aktivace služby vyhrazuje právo kdykoli s okamžitou platností ukončit přístup ke službě Behavee Performance bez udání důvodu. V takovém případě se Zákazníkovi vrací již zaplacené poplatky za předplatné v plné výši (odečítá se poplatek za platbu prostřednictvím platební brány a manipulační poplatek), nikoliv ale prostředky využité na marketingové kampaně Zákazníka.

 

F. V případě, že Zákazník neuhradí poplatek za dané předplatné v definovaném termínu, společnost Behavee bude Zákazníka informovat s žádostí o nápravu. Pokud nebude Zákazník reagovat ani na tuto výzvu v daném termínu, Behavee si vyhrazuje právo s okamžitou platností ukončit či pozastavit Zákazníkovi marketingové kampaně a / nebo přístup ke službě.

 

G. V případě, že kdykoliv v průběhu dojde k přerušení předplatného dle podmínek předplatného služby Behavee Performance anebo všeobecných obchodních podmínek Behavee a předplatné je ukončeno / pozastaveno, a zároveň byly v mezičase změněny podmínky a/nebo ceny předplatného, ztrácí Zákazník nárok na původní podmínky a může si předplatné obnovit pouze za nových, změněných podmínek.

3. Zrušení

Předplatné služby Behavee Performance můžete kdykoli zrušit tak, že se přihlásíte do svého uživatelského účtu v Behavee portálu, sekce "předplatné" a budete postupovat podle pokynů uvedených na stránce.

4. Dostupnost předplatného služby Behavee Performance

Společnost Behavee si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu zcela nebo zčásti ukončit, upravit nebo pozastavit službu Behavee Performance. Společnost Behavee poté nebude povinna udržovat ani povolovat jakékoli další předplatné v rámci služby Behavee Performance.

5. Další omezení a podmínky

A. Za částečné měsíční předplatné se nevrací peníze.

 

B. Společnost Behavee vás bude informovat o případných změnách ceny a vy můžete takové změny přijmout či odmítnout, a to v souladu s podmínkami použití služby Behavee.

 

C. Pokud jste majitelem předplatného služby Behavee Tools, přihlášením se k tarifu předplatného služby Behavee Performance berete na vědomí, že se na konci daného měsíce bude účtovat částka za dražší variantu předplatného – Behavee Performance. Rozdíl v ceně se nevrací.

 

D. Pokud jste majitelem předplatného služby Behavee Performance, výše poplatku za předplatné se odvíjí od objemu investovaných prostředků do marketingových kampaní. Pro výpočet výše variabilního poplatku se za tržby prokazatelně navázané na marketingové kampaně realizované Behavee považují veškeré takové tržby, které pochází z kampaní, které jsou vytvořeny, spravovány a realizovány ze strany Behavee pro Zákazníka a označeny Behavee.

 

E. Pokud jste majitelem předplatného služby Behavee Performance za fixní poplatek (měsíční objem investovaných prostředků do marketingových kampaní – od 15 000 Kč / měsíc do 30 000 Kč / měsíc) a v daném měsíci překročí investované prostředky do marketingových kampaní hranici 30 000 Kč / měsíc (včetně), pak berte na vědomí, že další měsíc budete automaticky převeden na poplatek, který určen variabilně, ve výši 7% (plus DPH) z tržeb (bez DPH a poplatků za dopravu) prokazatelně navázaných na kampaně realizované Behavee.

 

F. Předplatné služby Behavee Tools a Behavee Performance za fixní poplatek (objem investovaných prostředků do marketingových kampaní – od 15 000 Kč / měsíc do 30 000 Kč / měsíc) je splatné neprodleně při zakoupení daného předplatného a pak placeno formou předplatného na začátku každého následujícího měsíce. Předplatné služby Behavee Performance za variabilní poplatek (investované prostředky do marketingových kampaní nad 30 000 Kč / měsíc (včetně)), je splatné zpětně, po ukončení daného měsíce a je určen na základě skutečných tržeb, které pochází z kampaní, které jsou vytvořeny, spravovány a realizovány ze strany Behavee pro Zákazníka a označeny Behavee.

 

G. Pokud jste majitelem předplatného služby Behavee Performance za variabilní poplatek (investované prostředky do marketingových kampaní nad 30 000 Kč / měsíc (včetně) a rozhodnete se v průběhu měsíce zrušit předplatné (nebo dojde z jeho zrušení z jiného důvodu), bude po ukončení daného měsíce účtován poplatek z tržeb (bez DPH a poplatků za dopravu) prokazatelně navázaných na kampaně realizované Behavee v daném měsíce, do dne zrušení předplatného.

 

H. Pro výpočet přesné hodnoty variabilního poplatku 7% jsou jako zdroj využity informace o kampaních realizovaných v Behavee (pro platformy Shoptet, Shopify, …) nebo v Google Analytics (ostatní platformy / customizovaná řešení / v případě potřeby i u platforem Shoptet, Shopify, …).

 

I. Veškeré poplatky jsou automaticky strženy z karty, zadané při registraci (případně změněné v rámci nastavení) Zákazníka a fakturovány Zákazníkovi. V případě, že poplatek překročí 30 000 Kč / měsíc, nedochází k automatickému stržení z karty Zákazníka, ale vystavuje se pouze faktura – daňový doklad. Faktura – daňový doklad je předána Zákazníkovi výhradně v elektronické podobě prostřednictvím portálu Behavee, o čemž je Zákazník informován ihned po vystavení faktury – daňového dokladu.

 

J. V případě, že platba od Zákazníka předplatného služby Behavee Performance probíhající automatickým stržením z karty, je v prodlení, pak:

 1. zákazníkovi je zaslána upomínka o chybějící platbě v elektronické podobě na e-mail zadaný při registraci Zákazníka;

 2. zákazník je kontaktován telefonicky na telefonický kontakt zadaný při registraci Zákazníka;

 3. zákazníkovi je zaslána poslední upomínka o chybějící platbě v elektronické podobě na e-mail zadaný při registraci Zákazníka s informací, že pokud nedojde k uhrazení platby do 2 (dvou) kalendářních dnů, dojde automaticky k ukončení veškerých kampaní a Zákazník přichází o Garanci;

 4. veškeré kampaně Zákazníka jsou ukončeny a Zákazníkovi je zrušena Garance;

 5. Behavee po Zákazníkovi může požadovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

K. V případě, že platba od Zákazníka předplatného služby Behavee Performance probíhající na základě faktury – daňového dokladu, je v prodlení, pak:

 1. v den splatnosti faktury je Zákazníkovi zaslána upomínka o chybějící platbě v elektronické podobě na e-mail zadaný při registraci Zákazníka;

 2. první den po splatnosti faktury je kontaktován Zákazník telefonicky na telefonický kontakt zadaný při registraci Zákazníka s informací, že pokud nedojde k uhrazení platby do 2 (dvou) kalendářních dnů, dojde automaticky k ukončení veškerých kampaní a Zákazník přichází o Garanci;

 3. třetí den po splatnosti jsou veškeré kampaně Zákazníka ukončeny a Zákazníkovi je zrušena Garance;

 4. Behavee po Zákazníkovi může požadovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, kdy je faktura – daňový doklad po splatnosti.

 

L. Služby Behavee Analytics a Behavee Tools jsou omezeny na základě provozu (přistupujícího počtu uživatelů) na Zákaznických stránkách Zákazníka. Limit je stanoven na 30 000 zobrazení stránky (pageviews) / den. V případě, že dojde k překročení tohoto limitu, bude Zákazník kontaktován individuálně ze strany Behavee pro dohodnutí individuálních cenových a dalších podmínek.

Behavee Agency s.r.o., se sídlem Nádražní 402, 273 04 Kačice,

IČO: 17397189, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 371111

bottom of page